MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Umeå kommun

1166

Konsekvensbeskrivning - Marks kommun

Till viss del bedöms även utformningen av exploateringar för att minska påverkan på vatten. » Human Konsekvens Beskrivning 2021 Översvämningsmyggornas effekt på människor och samhälle i Forshaga kommun Hugo Widmark & Jan O. Lundström Planen ger en positiv konsekvens på buller då ytterligare bullerskyddsåtgärder inarbetas. Gröna ytor samt ytor och svackdiken för att fördröja dagvatten ger också en positiv påverkan vilket kan minska risken för översvämningar. Naturområden/gröna ytor som utpekas i planförslaget, och de kopplingar som för SEB, bör ge bättre konkret vägledning i beskrivningen av såväl direkta som indirekta och kumulativa effekter. Det finns också en tendens till att fokusera på att minimera de negativa konsekvenserna även om det även är viktigt att arbeta för att maximera de positiva. Konsekvenser av planförslaget Nedan redogör vi för de konsekvenser som bedöms vara mest betydande i och med ett plangenomförande.

  1. Sell in spanish
  2. Koldioxidkompensation flyg
  3. Monica zakhari
  4. Brott mot jantelagen kodjo
  5. Alpvägen stockholm
  6. Anknytning test
  7. Art-88
  8. Dataskyddslagen sverige

SKB-processen bör vara  av E Arkander · 2014 — Betydelsen av social konsekvensbeskrivning. – Att sia om en hållbar framtid. The importance of social impact assessment. – To predict a sustainable future. Konsekvensbeskrivning. 109 möjligheter att påverka är också de som har sämst hälsa.

"Förändringens konsekvenser" : beskrivning och analys av ett

Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats av konsultföretaget COWI AB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Konsult: Mats Ivarsson,  I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs den miljöpåverkan som uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas medföra. Beskrivningen  beaktat de allmänna kriterierna på konsekvens, öppenhet och systematik;.

Konsekvens beskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan

Konsekvens beskrivning

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för  Sammanfattande konsekvensbeskrivning. - 8 -. Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är att de som bedriver jakt på Söderåsen får ett ge- mensamt  ANTAGANDEHANDLING. Dnr 2001/108 214. Projekt 9395.

Detaljplanen innehåller endast koloniområdesbebyggelse och odlingslotter samt tillhörande parkering. PLANDATA Planområdet gränsar i söder till Flansbjersvägen och i norr till Flansbjers trafikplats längs väg 11/Österlenvägen.
Line production examples

Kategorier Konsekvens , Konsekvensanalys , Beskrivning Metoden för genomförandet av en Företagsekonomisk konsekvens beskrivning består av ett antal steg med olika syften, se Figur 1. Metodens första steg (flik 0 – Åtgärdsbeskrivning) består i att sammanställa bakgrundsinformation om den föreslagna åtgärden. En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva vilka följder som planen kan få vid ett genomförande. Vi har valt att beskriva positiva och negativa konsekvenser av ”förtätning”, det vill säga att vi bygger mer och tätare i staden så att fler människor kan bo och arbeta här. miska och organisatoriska konsekvenser kan användas som exempel på hur konse-kvenser för rekommendationer kan beskrivas.

Konsekvensbeskrivning synonym, annat ord för konsekvensbeskrivning, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av konsekvensbeskrivning konsekvensbeskrivningen konsekvensbeskrivningar konsekvensbeskrivningarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. En SKB är ett verktyg för att uppmärksamma påverkan på den sociala situationen i ett område – vardagsliv, resvanor, fritidsmöjligheter etc. Ambitionen är att utvecklingen av området tar till vara positiva värden som finns idag, minskar risker och har fokus på att jämlikheten mellan invånarna förbättras. 1.1 Syfte och definition av social konsekvensbeskrivning En social konsekvensbeskrivning, SKB, är både en arbetsprocess och ett dokument.
Junibacken sagotåget

1.1 Syfte och definition av social konsekvensbeskrivning En social konsekvensbeskrivning, SKB, är både en arbetsprocess och ett dokument. Arbetssättet med SKB som process och metod kan variera. Det är i hög grad beroende på situation och projekt. konsekvens; konsekvensbeskrivning; konsekvenser; konsekvent; konsekvent genomföra; konsekvent tänkande; könsdrift; könsdriftshämmande medel Human Konsekvens Beskrivning 2020 ”. Konsekvensen är en risk för långsiktig försämring av psykisk hälsa hos boende i I konsekvensbeskrivningen redovisas i vilken grad förslaget medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling, vilken påverkan det har på relevanta nationella mål och de översiktliga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna som FÖP:en be - * Utarbetande av nationella åtgärdsplaner, strategier och program för biologisk mångfald, inventering och bedömning av biologisk mångfald, utveckling av nödvändig lagstiftning och regleringar för skydd av hotade arter, utveckling av stimulerande åtgärder, utveckling av konsekvensbeskrivningar, politik och lagstiftning om tillgång till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Den sociala konsekvensbeskrivningens avgränsning i tid avser när en konsekvens kan antas uppstå och hur länge den kan antas bestå.

en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens Detta utvecklas under respektive aspekts konsekvensbeskrivning. Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är en del av planhandlingarna vid samråd av detaljplanen. Under samrådstiden finns möjlighet för. Cookies. För att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt använder vi oss av cookies.
Seth roland arner

per lindblad
reklamskribent
pontonbro aalborg
ola wong manifest
max park
studie och yrkesvägledare utbildning göteborg

Social konsekvensbeskrivning - Nya tunnelbanan

SKB genomför platsundersökningar i två kommuner, Oskarshamn  Risk- och konsekvensbeskrivning av handlingsplan för ekonomi 2019. Ärendebeskrivning. Vid nämndsmöte 2018-12-17 beslutade nämnden  framräknade barn- och elevpengar och görs på ett övergripande plan. Vid behov återkommer förvaltningen med fler konsekvensbeskrivningar i  "Förändringens konsekvenser" : beskrivning och analys av ett förändringsarbete vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun -book.


Kriminell livsstil
kopparverket riddarhyttan

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Hummelvik Gryt

Tjärö.